oferta / offer - Tłumaczenia techniczne Szczecin Paweł Łyszczyk Tłumaczenia i projekty międzynarodowe / Translations and international projects, Tłumaczenia techniczne / Technical translations

Tłumaczenia techniczne i projekty międzynarodowe                                                    Technical translations and international projects
Przejdź do treści

Menu główne:

 
              PAWEŁ ŁYSZCZYK
______________________________
Tłumaczenia techniczne i projekty międzynarodowe
Technical translations and international projects


Tłumaczenia specyfikacji i instrukcji technicznych

Tłumaczenia takie obejmują m.in. tłumaczenia specyfikacji technicznych, instrukcji, dokumentacji techniczno-ruchowych różnego rodzaju maszyn, urządzeń, tłumaczenia związane z automatyką przemysłową i mechaniką, procesami produkcyjnymi, itd.

Tłumaczenia związane z budownictwem lądowym, morskim i ogólnym
Wszelkie tłumaczenia związane z budownictwem inżynieryjnym (drogi, mosty, ulice, budowle inżynieryjne, badania geologiczne), budownictwem morskim i wodnym (urządzenia portowe, umocnienia, utrzymanie torów żeglugowych, regulacja rzek) oraz budownictwem ogólnym (budownictwo mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej centra handlowe).

Tłumaczenie opisów i specyfikacji projektowych
Tłumaczenia związane z przygotowaniem różnego rodzaju projektów (tłumaczenie opisów do projektów, specyfikacji urządzeń stanowiących elementy projektu, tłumaczenia opisów na rysunkach projektowych).

Tłumaczenia związane z ochroną środowiska
Tłumaczenia takie obejmują m.in. wszelkie dokumenty związane z oczyszczaniem ścieków, usuwaniem i utylizacją odpadów, ochroną wód gruntowych i powierzchniowych, powietrza, operaty ochrony środowiska, badania geologiczne, badania skażeń wody, gleby i powietrza.

Wierne odwzorowanie tłumaczonych dokumentów
Bardzo często klient życzy sobie otrzymać przetłumaczony dokument w formie identycznej jak dostarczony przez niego oryginał. Na życzenie klienta wykonuję takie tłumaczenia zachowując układ strony, grafikę, rysunki czy tabele, tak aby miał potem możliwość porównywania dokumentu oryginalnego z przetłumaczonym.

Inne tłumaczenia techniczne, naukowe i ogólne
Tłumaczenie referatów i prac naukowych, zastrzeżeń patentowych, certyfikatów, atestów, tekstów reklamowych i marketingowych, umów, pism, korespondencji i innych materiałów na język angielski / z języka angielskiego.

Jeżeli z podanych tu opcji nie odpowiada Twojemu aktualnemu zapotrzebowaniu, proszę o bezpośredni kontakt ze mną.


Translations / interpretations of technical instructions and specifications
Such translations include e.g. technical specifications, instructions, operational and maintenance manuals for different types of machinery, devices, and translations related to automatic control engineering and mechanics, production processes, etc.

Translations / interpretations related to civil engineering, harbour engineering and building industry
Any translations related to civil engineering (roads, bridges, streets, engineering structures, geological testing), harbour and hydro-engineering (harbour structures, protections, maintenance of fairways, river engineering), and translations related to general building industry (housing, public buildings, shopping centres).

Translations / interpretations of design specifications
Translations related to preparation of any types of designs (translation of design specifications, specifications of equipment being a part of a design, translation of descriptions on design drawings).


Translations / interpretations related to environment protection
Such translations include e.g. any documents related to waste water treatment, waste disposal and management, protection of underground and surface water, air protection, environmental impact statements, geological testing, survey of water, soil and air pollution.


Exact copies of translated documents
The Customer often wishes to get a translated document in the form identical to the provided original. I carry out such translations on the Customer’s request, keeping the same page layout, graphics, drawings or tables in order to easily compare the original document to the translated one.


Other technical, scientific and general translations / interpretations
Translations of papers and scientific works, patent claims, certificates, advertising and marketing texts, contracts, letters, correspondence and other materials into English / from English.

If the options listed above do not match your current needs, please, do not hesitate to contact me directly.


 
Copyright Paweł Łyszczyk 2016. All rights reserved. Design Agnieszka Bartold
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego