Tłumaczenia techniczne Szczecin Paweł Łyszczyk Tłumaczenia i projekty międzynarodowe / Translations and international projects, Tłumaczenia techniczne / Technical translations

Tłumaczenia techniczne i projekty międzynarodowe                                                    Technical translations and international projects
Przejdź do treści

Menu główne:

 
              PAWEŁ ŁYSZCZYK
______________________________
Tłumaczenia techniczne i projekty międzynarodowe
Technical translations and international projects


Szanowni Państwo!
Witam na mojej stronie internetowej!

Jeżeli szukasz szybkich i tanich tłumaczeń - w sieci są tysiące takich ofert i można z nich oczywiście korzystać. Ja oferuję wyłącznie tłumaczenia wykonywane w takim czasie i w cenach, które są odpowiednie dla zapewnienia jakości.

Wykonuję różnego rodzaju tłumaczenia pisemne i ustne, w szczególności zaś moją specjalnością są tłumaczenia techniczne (język angielski).
Swoje usługi świadczę na rynku od kilkunastu lat. Moimi klientami są duże i znane firmy oraz instytucje polskie i zagraniczne, a także firmy o bardzo specjalistycznych profilach działalności, uczelnie i osoby prywatne.

Dzięki studiom na Politechnice Szczecińskiej oraz na brytyjskim UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON na Wydziale Zarządzania Budownictwem Lądowym i Morskim, pracy w Dziale Technicznym METROPOLITAN BOROUGH COUNCIL w Wolverhampton (Wielka Brytania) oraz stałej współpracy z dużymi i znanymi instytucjami polskimi i zagranicznymi posiadam doświadczenie językowe pozwalające mi na dokonywanie właściwych merytorycznie przekładów.
Przez wiele lat zajmowałem się koordynacją i obsługą językową Europejskiego Projektu „FilmFree” dla jednej z polskich firm zajmujących się badaniami nieniszczącymi. Ten rewolucyjny projekt pozwolił na zastąpienie radiografii tradycyjnej radiografią cyfrową w badaniach nieniszczących (w konsorcjum Projektu „FilmFree” znalazły się m.in. tak znane firmy jak Rolls-Royce, Airbus czy Total).

Moja wiedza i umiejętności poparte są posiadanymi uprawnieniami tłumacza tekstów technicznych NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ (NOT), a także pozytywnymi opiniami i referencjami klientów (Urząd Morski, Bank Światowy, Phare, Boskalis, Zakłady Chemiczne Police, NCC, BP, ENNBETON, Danfoss, szczegółowe referencje na życzenie).
Obecnie wykonuję tłumaczenia branżowe przy budowie Gazoportu Świnoujście.

Serdecznie zapraszam do kontaktu i współpracy ze mną.

Moje tłumaczenia opierają się na latach praktyki.

Zapraszam
Paweł Łyszczyk

Dear Sir / Madam,
I would like to welcome you cordially to my website.

If you are looking for quick and cheap translations - there are thousands of such offers online and you can of course use them. I offer only such translations that are carried out in such a time and at such prices that are adequate to ensure quality.

I carry out different types of translations and interpretations, and in particular I specialise in technical translations and interpretations (English language).
I have been providing my services on the market for several years. My Customers include large and recognised Polish and foreign companies and institutions as well as companies of very specific profiles of activity, universities and private persons.

Thanks to the studies at the Technical University of Szczecin and the British UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON (UK), Faculty of Civil Engineering Management, work for the Technical Department of the WOLVERHAMPTON BOROUGH COUNCIL (UK) as well as continuous co-operation with large and recognised Polish and foreign institutions, I have got the language experience that allows me for carrying out substantially correct translations and interpretations.

I have been co-ordinating the European “FilmFree” Project and providing translations and interpretations for one of the Polish companies dealing with non-destructive testing. This Project aims at replacing the traditional radiography with digital computerised radiography in non-destructive testing (the “FilmFree” consortium includes such recognised companies as e.g. Rolls-Royce, Airbus or Total).
My knowledge and my skills have been confirmed by the licence of the Technical Translator of the POLISH FEDERATION OF ENGINEERING ASSOCIATIONS as well as positive opinions and references from my Customers (Maritime Office in Szczecin, World Bank, Phare, Boskalis, POLICE Chemical Plant JSC, NCC, BP, ENNBETON, Danfoss, more detailed references are available on request). At present, I am dealing with technical translations for the construction part of the Gazoport Swinoujscie (LNG Terminal of Swinoujscie).

You are welcome to contact me and use my services!

My translations are based on years of experience.

Yours faithfully,
Paweł Łyszczyk
 
Copyright Paweł Łyszczyk 2016. All rights reserved. Design Agnieszka Bartold
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego